Inspectora de trabajo en su puesto tendiendo la mano Ministerio de Empleo y Seguridad SocialInspecció de Treball i Seguretat Social Linea inferior de la cabecera

Contenido

Saltar Contenidos

Atención ao cidadán > 
BUZÓN DE LOITA CONTRA A FRAUDE LABORAL... COLABORA coa Inspección de Traballo e Seguridade Social

Buzon de lucha contra el fraude laboral - ITSSÉ por todos coñecido que o traballo non declarado, o emprego irregular e a fraude á Seguridade Social constitúen unha das maiores ameazas ao estado do benestar, ao conculcar os dereitos dos traballadores que nun contexto de crise económica son máis vulnerables, e afectan á competitividad das empresas pola competencia desleal que xera para a maioría das empresas cumpridoras.

A Inspección de Traballo e S.S. no exercicio das súas funcións, planifica as súas actuacións co obxectivo de conseguir o cumprimento da normativa laboral e evitar no posible as irregularidades laborais. No entanto para unha mellor identificación das mesmas, o Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, a través do Organismo Estatal da Inspección de Traballo e Seguridade Social pon a disposición de todos os cidadáns un "BUZÓN DE LOITA CONTRA A FRAUDE LABORAL" onde todo aquel coñecedor dalgún incumplimiento da normativa xa sexa laboral, de Seguridade Social ou de Prevención de Riscos, pode poñelo en coñecemento da Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS), cumprimentando o formulario que ao final deste texto indícase.

Importante...É IMPORTANTE destacar que coa comunicación destes datos á ITSS a través deste buzón, o obxectivo é facilitar a organización e ejecución das funcións que a ITSS ten encomendadas. O comunicante non terá que aportar ningún dato persoal e o buzón só recollerá información sobre as presuntas irregularidades das que se teña coñecemento. Rógase que os datos sexan o máis detallados posible, co obxectivo de que si se considera oportuno, poidan planificarse as actuacións do xeito máis adecuado.

Importante...Para que a ITSS poida considerar ao denunciante parte ou interesado no procedemento (aos efectos da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, así como a Lei 23/2015, do 21 de xullo, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo e Seguridade Social e o Real Decreto 928/1998 que aproba o Reglamento para a Imposición de Sancións na Orde Social), estes TERÁN QUE PRESENTAR DENUNCIA FORMAL seguindo o procedemento do que se informa no seguinte enlace: Destacado...Como denunciar ante a ITSS. Neste caso deberán cumprimentar todos os datos persoais e utilizar as diferentes vías para o rexistro formal da denuncia.

Buzón de lucha contra el fraude laboral...
Colaboración cidadá
PINCHAR AQUI PARA COMUNICAR Os DATOS DE LOITA CONTRA A FRAUDE